Menu

Galantéria Ribbon

textilná galantéria a e-shop s galantérnym tovarom

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PRAVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je RIBON s.r.o., Hálkova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35975148

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

 • Základné údaje, ktorými sú vaše menopriezvisko, adresa bydliska alebo pracoviska
 • Kontaktné údaje, ktorými sú váš e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa alebo kontakt na pracovisko
 • Informácie o využívaní našich služieb a produktoch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach
 • Ak ste návštevníkmi našej webovej alebo fanúšikovskej stránky, spracúvame aj elektronické údaje, ktorými sú meno, e-mail, názov vášho profilu, IP adresa alebo cookies. Tieto údaje však spracúvame pre štatistické účely a nie pre identifikáciu vašej osoby.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNE ZÁKLADY

Pre účel evidencie zákazníkov a objednávok cez e-shop, spracúvame vaše kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na základe Nariadenia GDPR čl. 6 odstavec b) plnenie zmluvy, alebo úkonov, ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy a vy ako dotknutá osoba ste zmluvnou stranou. Vaše údaje budeme spracúvať 24 mesiacov od vášho posledného nákupu.

Pre účely vedenia účtovníctva, evidencie pošty či vybavovania reklamácií spracúvame osobné údaje na základe Nariadenia GDPR čl. 6 odstavec c) zákonná povinnosť. Doba spracúvania je daná jednotlivými legislatívnymi predpismi.

Ak ste fanúšikom našej stránky na sociálnej sieti, spracúvame vaše údaje uvedené vo vašom profile, alebo vaše príspevky tak, ako nám to umožňujú pravidlá sociálnej siete. Základom je váš súhlas, podľa Nariadenia GDPR čl. 6 odstavec a), ktorý ste nám poskytli prostredníctvom sociálnej siete.

Ak ste naším zákazníkom pre účely zasielania newslettra s novinkami budeme vaše údaje spracúvať na základe Nariadenia GDPR čl. 6 odstavec f) oprávnený záujem. Doba spracúvania bude 2 roky od Vášho posledného nákupu.

Ak nám napíšete cez kontaktný formulár na webe, v rámci zákazníckeho servisu alebo nám zašlete korešpondenciu e-mailom, máme za to, že s nami komunikujete na základe Nariadenia GDPR čl. 6 odstavec b) plnenie zmluvy, alebo úkonov, ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy a vzájomnú komunikáciu a údaje budeme uschovávať 24 mesiacov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje spracúvame s pomocou našich zmluvných partnerov, ktorí vaše osobné údaje chránia zodpovedajúcim spôsobom a nevyužijú ich na žiadny iný účel, ako na ten, na ktorý ste nám údaje poskytli. Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Naša účtovná kancelária
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Poskytovateľ hostingu pre náš e-shop
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré vám doručujú objednaný tovar
 • Poskytovatelia online služieb pre správu online marketingu

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 • Osobné údaje spracúvame na území EÚ a neprenášame ich, ani ich nezamýšľame prenášať do tretích krajín
 • Osobné údaje nespracúvame pre účely profilovania a ani pre účely automatizovaného rozhodovania
 • Ak vaše údaje spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. a) s vašim súhlasom, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Ak vaše osobné údaje požadujeme pre účely evidencie objednávok a uzatvorenia zmluvy, ich  neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť objednávku vybaviť a uzatvoriť zmluvu.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu - pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktujte nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania - pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.
 • Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť písomne v sídle spoločnosti, pomocou e-mailu alebo pomocou kontaktného formulára. Žiadosť nemá predpísanú formu. Jasne v nej uveďte o čo žiadate, prípadne uveďte dôvod a doplňujúce informácie pre lepšie vybavenie vašej žiadosti.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

RIBON, s.r.o.

Hálkova 1, 831 03 Bratislava

Telefón: +421 944 035 387, e-mail: ribbon@ribbon.sk